chi  tiết liên hệ
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 11 đường Nha Trang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3855.803

Fax: 0208.3855.803

Website: http://thainguyen.dms.gov.vn